Zalecane wyniki

Anton Paar Logo
  • DMA 35 Ex
  • DMA 35 Ex
  • DMA 35 Ex
  • DMA 35 Ex

DMA 35 Ex

SKU: 183056

DMA 35 Ex to przenośny iskrobezpieczny gęstościomierz służący również do pomiaru stężenia, przeznaczony dla branży chemicznej.

Obejmuje:


Wzorcowanie gêstoœci wed³ug normy ISO 17025

Wzorcowanie w zak³adzie produkcyjnym

Ka¿dy instrument opuszczaj¹cy zak³ady produkcyjne firmy Anton Paar jest poddany wzorcowaniu w zak³adzie produkcyjnym.

Wzorcowanie wed³ug normy ISO 17025:

Wzorcowanie wed³ug normy ISO 17025 opiera siê na miêdzynarodowych jednostkach SI i stanowi wiarygodny i uznawany w wymiarze miêdzynarodowym punkt odniesienia podczas audytów i kontroli. Do celów wzorcowania zgodnie z norm¹ ISO 17025 dostêpne s¹ ró¿ne standardy gêstoœci z ró¿nymi poziomami gêstoœci (od 0,690 g/cm³ do 1,550 g/cm³).

Przyk³adami w³aœciwych standardów gêstoœci s¹:

  • Próbki organiczne: 2,2,4-trimetylopentan, dodekan i olej smarowy
  • Napoje: Woda, woda morska
  • Próbki o wysokiej lepkoœci: Olej smarowy
  • Próbki o wysokiej gêstoœci: Bromek sodu w wodzie i chlorek cezu
  • Próbki wysokotemperaturowe: Dodekan, olej smarowy, woda i woda morska.

Na œwiadectwie wzorcowania wydrukujemy dostarczony przez klienta adres dostawy. Jeœli na œwiadectwie wzorcowania powinien zostaæ wydrukowany inny adres, prosimy o kontakt z nami na adres shop@anton-paar.com niezw³ocznie po z³o¿eniu zamówienia.

Więcej informacji...

11240,00  zł
nie zaw. 23% podatku

Czas dostawy: 3 – 5 dni roboczych
 

Wszystkie dostępne materiały eksploatacyjne i akcesoria dla DMA 35 Ex

DMA 35 Ex nie jest właściwym produktem? Zobacz produkty alternatywne!

DMA 35 Basic

SKU: 84138

6716,00  zł
nie zaw. 23% podatku
 
Czas dostawy: 3 – 5 dni roboczych
Informacje o produkcie

EasyDens

SKU: 162929

1827,00  zł
nie zaw. 23% podatku
 
Czas dostawy: 3 – 5 dni roboczych
Informacje o produkcie

DMA 35 – wersja standardowa

SKU: 172244

9398,00  zł
nie zaw. 23% podatku
 
Czas dostawy: 3 – 5 dni roboczych
Informacje o produkcie

Snap 41

SKU: 183054

4780,00  zł
nie zaw. 23% podatku
 
Czas dostawy: 3 – 5 dni roboczych
Informacje o produkcie

Snap 51

SKU: 183055

12307,00  zł
nie zaw. 23% podatku
 
Czas dostawy: 3 – 5 dni roboczych
Informacje o produkcie

DMA™ 501

SKU: 186376

28614,00  zł
nie zaw. 23% podatku
 
Czas dostawy: 3 – 5 dni roboczych
Informacje o produkcie

DMA 35 Ex Petrol

SKU: 183057

11240,00  zł
nie zaw. 23% podatku
 
Czas dostawy: 3 – 5 dni roboczych
Informacje o produkcie

DMA 35 Ampere

SKU: 226130

11915,00  zł
nie zaw. 23% podatku
 
Czas dostawy: 3 – 5 dni roboczych
Informacje o produkcie

Koszty wysyłki:

Wysokość kosztów wysyłki wyświetlana jest w koszyku i podczas realizacji transakcji (w kasie). Koszty wysyłki znajdują się tutaj.

Czas dostawy:

Tutaj znajduje się czas dostawy.

Dostępne INCOTERMS:

CIP    Co to jest?

Metody płatności

payment methods
 

Jesteśmy tam, gdzie Ty! Firma Anton Paar dysponuje 31 spółkami zależnymi, dzięki czemu może się poszczycić obecnością w 33 krajach. Stworzyliśmy tam silne partnerstwa lokalne i długotrwałe relacje z klientami. Nasi klienci na 6 kontynentach korzystają z certyfikowanych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb pakietów usług. Nasz serwis charakteryzuje dostępność, zarówno w przypadku bliskiego, jak i dalekiego zasięgu.

Logistic
Global Service

W sklepie internetowym Anton Paar znaleźć można wiele instrumentów pomiarowych. Każdy z nich odznacza się sprawdzoną, wysoką jakością, jaka charakteryzuje naszą firmę. Dysponujemy także odpowiednimi materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami. Niezależnie od tego, czy szukasz gęstościomierzy, lepkościomierz, refraktometrów, termometrów lub przenośnych mierników zawartości alkoholu, przy każdym z produktów widniejących w sklepie pokazana jest cena, dostępność oraz krótki opis. Dzięki temu za jednym razem otrzymujesz wszystkie najważniejsze informacje.